مدل رقومی زمین (DTM)
ساعت ٩:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۱٧  کلمات کلیدی:

مدل رقومی زمین (DTM)- بخش چهارم (درونیابی) درونیابی درونیابی یا انترپولاسیون تکنیک پایه ای در DTM هست چرا که در مراحل مختلفی از فرایند مدلسازی زمین شامل می شود مثل : دقت، آنالیز، زمین،کاربرد،کنترل کیفیت ،ارزیابی، بازسازی سطح با معیار سایز منطقه ای برا ی انترپولاسیون ، دو روش مشخص شده است : area based point based در روش area based سطح با استفاده از همه نقاط مرجع (معلوم) در سطح بنا می شود و ارتفاع هر نقطه در این سطح با استفاده از سطح بنا شده ، بدست می آید . این روش می توانند هم global ,هم local باشد. Global interpolation شامل بنای یک سطح ۳D پیچیده از همه داده های نقاط اندازه گیری شده است و مقدار ارتفاع برای سایر نقاط با استفاده از این سطح بدست می آید. سودمندی این روش به پیچیدگی سطح زمین و سایز واقعی سطح وابسته است. یک روش مناسب تر تقسیم کردن سطح به مجموعه ای از patch ها با شکل و سایز یکسان (identical) است که این روش local or patchwise interpolation می گویند. برای هر patch یک سطح بنا می شود با استفاده از همه نقاط مرجع و ارتفاع همه نقاط دیگر در این patch با استفاده از سطح بنا شده بدست می آید. سایز patch با پیچیدگی سطح تعیین می‌شود و می تواند با درجه معینی با patch های همسایه overlap داشته باشد برای اطمینان از smooth connection بین patch ها استفاده می شود. اگر از همه نقاط مرجع عبور کند exact reconstruction داریم که exact fitting می نامند. اگر از همه نقاط مرجع عبور نکند ( آن هم به علت خطا در بعضی نقاط ) . پس انحرافی از هر نقطه مرجع ممکن است وجود داشته باشد . اگر چنین انحرافاتی مینیمم شود (محدودیت قائل می شویم که مینیمم کنیم ) سپس سطح بهترین fit را دارا می شود به این نوع انترپولاسیون best fitting می گویند. bilinear یک گرید مربعی که تشکیل می دهد. و می تواند برای هر ۴ نقطه ( که در طول یک خط نیستند) اجرا شود . z=a0+a1*x+a2*y+a3*x*y یک مسئله می تواند deterministic و یا probabilistic باشد. یک تابع deterministic برای مسائل deterministic و یک stochastic model برای مسائل probabilistic استفاده می شود. اتنرپولاسیون می تواند در space domain و یا در spectral domain صورت گیرد . اغلب تکنیک های انترپولاسیون برای terrain modeling برای spatial interpolation هستند. با این حال این امکان وجود دارد که داده را به فضای فرکانس انتقال دهیم و در آنجا انترپولاسیون را انجام دهیم. همان طور که در فصل ۴ گفته شد یک صفحه با سه نقطه روی آن تعیین می شود و یک رویه مثلثی یک مثال نمونه ای از چنین صفحه ای است .معادله ریاضی صفحه: z=a0+a1*x+a2*y درونیابی چند لایه ای (Hardy Method) : انترپولاسیون multi-surface مشهور به hardy method هستند. ایده اصلی این است که هر سطح پیوسته curved (چه regular و چه irregular ) می تواند به وسیله مجموع یک سری از سطوح ساده با دقت مطلوبی تقریب زده شود (مثل سطوح ریاضی تک مقداری) این روش می تواند با سری فوریه مقایسه شود. این فرایند یک سطح curved برای هر نقطه مرجع با استفاده از تابع پایه (که kernel function نامیده می شود) ایجاد می کند. و ارتفاع هر نقطه بین نقاط و فرض از متوسط وزن دار این سطوح curved مقدار می گیرد. به این شیوه ، سطح نهایی continous خواهد بود واز میان همه نقاط فرض می گذرد. Area Based Exact Fitting of Curved Surface Bilinear interpolation به طور وسیعی در انترپولاسیون DTM استفاده می شوند چرا که هم ساده هستند و هم شهودی (intutive) اما سطح نتیجه smooth نیست . برای اینکه سطح حاصل () باشد، یک سطح پلی نومیال به مجموعه ای از سطوح linear همسایه فیت می شوند. روش دیگر ، exact fitting برای سطوح curved ممکن هست . مثل توابع bicubic spline Bicubic Spline Interpolation: برای غلبه بر نقص توابع bilinear ، توابع bicubic spline برای ساختن یک سطح smooth DTM روی یک DTM شامل ۴ نقطه گرید استفاده می شود برای مثال نقاط A,B,C,D در شکل زیر را توجه کنید. Z=f(x,y)=∑∑aij xi * yj ۱۶ ضریب باید مشخص شود. ۱۲ معادله دیگر از شرایط connection بین patch ها بدست می آید. slope در هر node ای (join بین patch های همسایه ) باید در هر دو جهت x,y پیوسته باشد. torque از join بین patches adjacent نیز بایدcontinuos باشد. Searching For neighbor Points : نقطه همسایه باید به نقطه انترپوله نزدیک باشند. فاصله به عنوان یک معیار می تواند مورد استفاده قرار گیرد. یک دایره و یا مستطیل حول نقطه انترپوله کشیده شود و همه نقاط در این محدوده انتخاب شوند. و اگر تعداد نقاط زیادی در این محدوده انتخاب شوند. پس تعدادی خاص مورد بررسی قرار می گیرند مثلا ۶ نقطه نزدیک انتخاب می شود در انتخاب بر حسب تعداد نقاط (حالت دوم ) ، وقتی اغلب نقاط در یک جهت خاص انتخاب شوند می تواند مشکل ایجاد کند. مثل شکل های صفحه ۱۲۹ کتاب یک راه حل این است که به point distribution توجه کنیم، یعنی اینکه نقاط را به ۴ و یا ۸ گروه تقسیم کنیم ( در جهات مختلف ) و تعدادی مشخص نقطه در هر sector انتخاب کنیم. روش دیگر که مشابه ایده partitioning هست، این است که یک voronoi diagram برای نقاط داده ایجاد کنیم و سپس نقاطی که voronoi diagram آنها مرز مشترک باvoronoi region نقطه انترپوله دارد، برای انترپولاسیون انتخاب شوند. البته بحث پیش می آید که اگر ما voronoi diagram مجموعه نقاط را بنا کرده ایم چرا که نباید انترپولاسیون را روی شبکه مثلثی انجام دهیم . Determination of weighting Function : ایده اصلی دادن وزن به نقاط رفرنس بررسی اثر آن نقاط روی نقطه انترپوله هست. تابع distanceاستفاده می شود . هر چه فاصله کوچک تر باشد، وزن بیشتر است. این معلوم است که هر چه نقاط به هم نزدیک تر باشند شباهت آنها بیشتر است و بالعکس در روش moving average معمولا تابع مرتبط با فاصله پذیرفته می شود. wi وزن برای نقاط رفرنس R شعاع دایره ، di فاصله نقطه رفرنس از نقطه انترپوله k ثابت. * روش جایگزینی آن است که وزن یک تابع از سطح باشد بجای تابعی ازفاصله . Voronoi region هر نقطه رفرنس می تواند مورد استفاده قرارگیرد برای بنا کردن تابع وزن. میزان مساحت stolen می تواند به عنوان وزن در انترپولاسیون مورد استفاده قرار گیرد. Point-Based Moving Surfaces: در moving average ، مقدار متوسط تعدادی نقاط همسایه برای نقطه انترپوله بکار می رفت در واقع با moving average یک moving surface تولید می شود. انواع مختلفی از سطوح می توانند برای point besed interpolation تولید شوند. Principle of Moving Surfaces : برای یک مجموعه داده، انواع مختلفی از سطح می تواند تولید شود. حالت اول اگر ارتفاع نقطه رفرنس که نزدیک ترین به نقطه انترپوله هست به نقطه انترپوله داده شود، این nearest neighbor interpolation نام دارد (اگر چه که هیچ انترپولاسیون د رواقع صورت نگرفته ) این مورد یک صفحه افقی با استفاده از deterministic function ایجاد می شود. If di=min(d1,d2,…..,di,……,dn) Point-Based Moving average: در قسمت قبل، روشهایarea based معرفی شد. The principle of point Based moving average: یک روش انترپولاسیونpoint based عبارت است ازmoving average که به عنوانsmoothing method مطرح می شود. تکنیک معمول درDTM: روش moving average برای انترپوله کردن یک نقطه با استفاده از تعداد نقاط رفرنس در نزدیک آن صورت می گیرد. بیان ریاضی به صورت زیر است : Z=∑zi / n n تعداد کل نقاط رفرنس برای .average zi ارتفاع i امین نقطه رفرنس یک averaging simple است یعنی اینکه اهمیتی ندارد که چقدر نقاط رفرنس به نقطه انترپوله نزدیک باشند ، وزن برای همه نقاط یکسان است . وزن های مساوی به نظر منصفانه نمی آید (weighted moving average) دو مسئله مطرح می شود: کدام نقاط باید به عنوان نقطه رفرنس برای نقطه انترپوله در نظر گرفته شوند چگونه به نقاط رفرنس وزن دهیم. Least Square Fitting of Finite Elements: Finite Elements روشی است که به طور وسیع در مکانیک مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش قطعات بزرگ به واحد های کوچک (cell) تقسیم میشود. در موردDTM، یک سطح روی یک منطقه بزرگ می تواند به واحد های کوچکی مثلgrid,triangular تقسیم شود. سپس یک تابع ریاضی ساده برای تقریب زدن سطح روی هر () کوچک مورد استفاده قرارمی گیرد. پس سطح بزرگ شامل تعدادی واحد های کوچک می شود. در حقیقت انترپولاسیونbicubic,bilinear برای آنالیز این المان ها بکار گرفته می شود (بخصوص درموردexact fittingازbicubic spline استفاده میشود. ) در روشی که در اینجا بحث می شود،node های گرید نا شناخته هستند و لازم است انترپوله شوند (توجه کن که در قبلnode های گرید ، نقاط رفرنس بودند و ما از آن ها استفاده می کردیم با روشbilinear برای تعیین مقدار برای سایر نقاط) در اینجا برای نقطهp معلوم است p(x,y,z) برای نقاط گرید ،z نداریم ( z مجهول هست) Area Based Best Fitting Of Surfaces: این قابل فهم است که اگر سطح زمین پیچیده باشد ، غیر ممکن است تابع ریاضی‌ای بتواند آن را به طور کامل توضیح دهد بجای آن ازinterpolation function استفاده میشود برای تقریب سطح زمین . در اینجا باید بیان کنیم که یک سطحی که از میان همه نقاط رفرنس می گذرد لزوما بهترینapproximation نسبت به سایر سطوح نیست . اگر منطقه خیلی بزرگ باشد و نقاط رفرنس زیاد در دسترس باشد، لازم است که پلی نومیال با درجات بالا برای رسیدنexact fitting استفاده کنیم . در حقیقت این روش ، روشیdangerous است چرا که نوساناتunstable میتواند با چنین تابع های پلی نومیال درجه بالا ایجاد شود شکل زیر چنین نوسانه را نشانه میدهد. Best fittingبجایexact fitting برای سطوحcurved یک روشی که به طور وسیعی استفاده می شود تئوری در پسbest fitting آن است کهvariationهای کوچک روی سطح زمین آنقدر پیچیده هستند که می توانند به عنوان یک فرایندstochastic مورد بحث قرارگیرند. Least Square Fitting of a local surface: possibilityهای زیادی برایbest fitting وابسته به تعریفbest وجود دارد. یک تعریف ساده می تواند به صورتsum of the absolute value of the errors is at a minimum باشد. تعریف مشهور دیگر است که به روش حداقل مربعات (که به طور وسیعی در تئوری خطا ها استفاده می شود) راهنمایی می کند. به طور تابع های مورد استفاده برایcurved surface fitting هستند : پلی نومیال second order پلی نومیال third order توابع bi cubic

اطلاعات بیشتر را در سایت تخصصی جی.آی.اس (GISTech.ir) در آدرس


نکات طلایی در Civil 3D
ساعت ٩:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/۱٧  کلمات کلیدی:

در این بخش سری هفتم نکات جدید راجع به Civil 3D ذکر خواهد شد. مشکلات خود در Civil 3D را در قسمت نظرات این بخش ذکر نمایید تا به آنها رسیدگی شود.

61. بالاخره پس از مدتها انتظار، کتاب معروف و بسیار کاربردی Mastering AutoCAD Civil 3D 2014 از انتشارات بسیار معروف SYBEX در محیط اینترنت قرار گرفت. این کتاب را می توانید از این آدرس دانلود کنید. همچنین فایل های تمرینی و نیز چند فصل هدیه ی این کتاب را می توانید از این آدرس دانلود نمایید. فصل های هدیه شامل آموزش طراحی اسمبلی با Subassembly Composer به همراه فایل های تمرینی، آموزش نرم افزار Storm and Sanitary Analysis به همراه فایل های تمرینی و نیز آموزش چند دستور کاربردی در Map 3D به همراه فایل های تمرینی است.


62. تعویض بین فضاهای کاری جهت دسترسی به قسمت اتوکدی نرم افزار (به عنوان مثال قسمت طراحی سه بعدی)، معمولاً کاری وقت گیر و حوصله بر است. حتی زمان هایی ایده های سریعی به ذهن خطور می کند که بهتر است در همان لحظه آن ایده ترسیم و بررسی شود. از طرف دیگر، استفاده از نوار ابزارها، باعث شلوغی محیط نرم افزار می شوند. در این پست، روش ساده ای برای افزودن سربرگ های دیگر فضاهای کاری، به فضاهای کاری دیگر، آموزش داده می شود. این فایل را می توانید از این آدرس دانلود کنید.

63. زیردستورات و یا دستورات شفاف (Transparent Commands) به گونه ای از دستورات گفته می شود که درون دستورات دیگر و بدون خارج شدن از آن دستورات وارد می شوند. محیط های اتوکد و Civil 3D درای گونه های بسیاری از این دستورات هستند. در این آدرس به یکی از مهمترین آنها اشاره شده است.

64. گاه لازم است برای عوارضی مشخص، دِوِر تعریف کنیم اما به دلیل عدم وجود قوس دایره ای در آن عوارض، امکان تعریف دِوِر در حالت معمول وجود ندارد. برای مثال می توانید با استفاده از این روش به قوس های اسپیرال-اسپیرال و حتی خط مستقیم نیز دِوِر اعمال کنید. روشی که در این نکته آموزش داده می شود، User-defined Curve نامیده می شود. این آموزش را می توانید از این آدرس دانلود کنید.

65. برای اتصال فایل های اکسل به محیط اتوکد، از فایل آموزشی واقع در این آدرس استفاده کنید.

 


نکات طلایی در Civil 3D
ساعت ۸:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/۱٦  کلمات کلیدی:

در این بخش سری هفتم نکات جدید راجع به Civil 3D ذکر خواهد شد. مشکلات خود در Civil 3D را در قسمت نظرات این بخش ذکر نمایید تا به آنها رسیدگی شود.

61. بالاخره پس از مدتها انتظار، کتاب معروف و بسیار کاربردی Mastering AutoCAD Civil 3D 2014 از انتشارات بسیار معروف SYBEX در محیط اینترنت قرار گرفت. این کتاب را می توانید از این آدرس دانلود کنید. همچنین فایل های تمرینی و نیز چند فصل هدیه ی این کتاب را می توانید از این آدرس دانلود نمایید. فصل های هدیه شامل آموزش طراحی اسمبلی با Subassembly Composer به همراه فایل های تمرینی، آموزش نرم افزار Storm and Sanitary Analysis به همراه فایل های تمرینی و نیز آموزش چند دستور کاربردی در Map 3D به همراه فایل های تمرینی است.


62. تعویض بین فضاهای کاری جهت دسترسی به قسمت اتوکدی نرم افزار (به عنوان مثال قسمت طراحی سه بعدی)، معمولاً کاری وقت گیر و حوصله بر است. حتی زمان هایی ایده های سریعی به ذهن خطور می کند که بهتر است در همان لحظه آن ایده ترسیم و بررسی شود. از طرف دیگر، استفاده از نوار ابزارها، باعث شلوغی محیط نرم افزار می شوند. در این پست، روش ساده ای برای افزودن سربرگ های دیگر فضاهای کاری، به فضاهای کاری دیگر، آموزش داده می شود. این فایل را می توانید از این آدرس دانلود کنید.

63. زیردستورات و یا دستورات شفاف (Transparent Commands) به گونه ای از دستورات گفته می شود که درون دستورات دیگر و بدون خارج شدن از آن دستورات وارد می شوند. محیط های اتوکد و Civil 3D درای گونه های بسیاری از این دستورات هستند. در این آدرس به یکی از مهمترین آنها اشاره شده است.

64. گاه لازم است برای عوارضی مشخص، دِوِر تعریف کنیم اما به دلیل عدم وجود قوس دایره ای در آن عوارض، امکان تعریف دِوِر در حالت معمول وجود ندارد. برای مثال می توانید با استفاده از این روش به قوس های اسپیرال-اسپیرال و حتی خط مستقیم نیز دِوِر اعمال کنید. روشی که در این نکته آموزش داده می شود، User-defined Curve نامیده می شود. این آموزش را می توانید از این آدرس دانلود کنید.

65. برای اتصال فایل های اکسل به محیط اتوکد، از فایل آموزشی واقع در این آدرس استفاده کنید.

هیدروگرافی
ساعت ٤:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/۱۳  کلمات کلیدی:

مقدمه
عملیات هیدروگرافی به کلیه عملیاتی گفته می شود که برای بدست آوردن عمق سطح آبی و توپوگرافی کف منطقه انجام می شود که در گذشته توسط یک قایق و دستگاه عمقیاب انجام می شد ولی در حال حاضر با پیشرفت علوم مختلف تجهیزات لازم این کار تغییر کرده و خطای تعیین موقعیت قایق حل شده به این صورت که در حین عملیات هیدروگرافی با استفاده از سیستم GPS و نرم افزارهای مخصوصی محل ثانیه به ثانیه قایق مشخص بوده مشکل گپ در منطقه از بین رفته است که در زیر به کلیه عملیات به اختصار توضیح داده شده است.
مشکلی که در هیدروگرافی وجود دارد، این است که به تعیین موقعیت زیر دریا نیازاست و برای رسیدن به این موضوع تلاش های فراوانی انجام شده است.
کارهای هیدروگرافی از لحاظ بازار کار بسیارخوب است و کمتر کسی در کشور ما در این رشته وارد شده است و بسیار پر درآمد بوده و برای انجام کارهای هیدروگرافی باید مدت زیادی در دریا حضورداشت و شرایط سخت آن ازقبیل 6 ماه در دریا بودن را بتوان تحمل نمود.کاربرد های هیدروگرافی
درکارهای کوچک مانند تهیه نقشه بستر دریا با قایق کوچک و اکوساندر
در کار های بزرگ مانند قرار دادن سکو در دریا، لوله گذاری، سازه های عظیم در دریا مانند اسکله
روش های برداشت توپوگرافی در دریا

اکوساندر (Echo Sounder)
اکوساندرها وسایلی بوده که از طریق امواج اکوستیکی(صوتی)کار میکنند و از طریق این امواج عمق بستر کف دریا تعیین میگردد. در این روش بر اساس زمان رفت و برگشت امواج صوتی طبق فرمول زیر می توان عمق بستر دریا را به دست آورد و نقشه توپوگرافی را تهیه نمود.
X=v.t
سرعت امواج صوتی ارسال شده =v
زمان رفت و برگشت امواج صوتی ارسال شده =t
عمق بستر دریا =X
Transmitter : امواج الکتدیکی تولید میکند.
Switch : امواج الکتریکی را به Transducer وارد میکند.
Transducer : امواج الکتریکی را به امواج صوتی تبدیل کرده و به کف دریا ارسال میکند.
Recorder : وسیله ای برای ثبت زمان رفت و برگشت امواج صوتی است.
معایب عمق یابی به روش اکوساندر
پارامترv که به دلیل شور بودن و املاح موجود درآب سرعت تغییر میکند که باید میزان آن را اندازه گیری نمود و پارامتر آن را تصحیح کرده تا به صورت دقیق عمق تهیه شود.
ارتفاع Transducer که این پارامتر به مکان قرارگیری آن بر روی قایق بستگی دارد و با کوچکترین تغییر میزان عمق تغییر میکند .
Transducer باید شامل رولوپیچ باشد .
رولوپیچ از سه پیچ در جهاتxyz ، ( κφω )تشکیل میشود. (محور y باید در امتداد محور قائم باشد.)
برای تعیین x , y در قدیم یک پیمایش در ساحل ایجاد میکردند و دو تئودولیت بر روی نقاط پیمایش(ساحل) سوار شده و به صورت تقاطع به نقطه مجهول(قایق) مختصات میدادند.
با استفاده از توتال
بعد از گذشت سالها که هیدروگرافی مدرن تر شد از توتال با استفاده از مد Track استفاده شد که باز هم روش کار مثل قدیم بود و ارتفاع نقطه (z) را با اکوساندر به دست میآورند.

با استفاده از GPS
در سیستم جدیدتر GPS دو فرکانسه را به سر اکوساندر میبندند. امواج رادیویی روی GPS های دو فرکانسه سوار میشوند که این امواج رادیویی برای ارتباط بین گیرنده ها میباشد .
امواج رادیویی فقط روی گیرنده های دو فرکانسه سوار میشود و به صورت RTKو Real time به نقطه، مختصات نسبت داده میشود و باید اکوساندر و GPS به یک Lab top وصل شود وبه وسیله نرم افزار Hypack پردازش اطلاعات صورت میگیرد .
نقاط برداشت شده را در SDR یاLand وارد کرده ونقشه توپوگرافی، تهیه میشود.

نکته
محدودیت روش GPS با اکوساندر این است که نیاز به یک lab top صنعتی است که پورت سریال (رابط مستقیم پورت)را داشته باشد و حداقل یک پورت سریال داشته باشد. چون اگر اکوساندر و GPS با هم به USB وصل شود، lab top هنگ میکند.

تعیین موقعیت با اکوساندر تک بیم (Single Beam)
در این روش اکوساندر به صورت نقطه ای برداشت میکند، که برای تهیه چارت های دریایی استفاده میشود.

تعیین موقعیت با اکوساندر Multi Beam
در این روش با یک سری دسته اشعه سر و کار است که این اشعه ها به کف دریا فرستاده شده و پس از برخورد به کف دریا همان اشعه ها بر میگردد. این روش کمی پیچیده است، چون اکوساندر باید بتواند تشخیص دهد، که کدام اشعه را گرفته است. تعیین موقیت با اکوساندرMulti Beam دید بیشتری از توپوگرافی به ما میدهد ولی از لحاظ دقت شاید از تک بیم کمتر باشد.
مزیت این روش جلوگیری از افتادن گپ میباشد و یکی از معایب آن گران بودنش میباشد.

تعیین موقعیت با (Side Scan Sonar (S.S.S
این دستگاه به صورت مایل به کشتی نصب شده، عکس میگیرد و این عکس با درجات خاکستری مشخص میشود و مزیت این روش این است که به صورت On-Line میتوان عکس کف دریا را مشاهده کرد و برای تعیین موانع هم از این روش استفاده میشود.
این عکس میتواند بر روی نقشه توپوگرافی Geo Refrence شده و یک DTM یا DEM را از سطح دریا تهیه نمود.
اگر هواپیمایی سقوط کرده باشد از این سیستم یعنی S.S.S می توان استفاده کرد، که کف دریا را جاروب می کند و عکس میگیرد و این یکی از کاربرد های این روش میباشد.

تعیین موقعیت با (Laser Interfrometry Detection And Ranging (LIDAR تداخل سنجی ماهواره ها
این روش تقریبا شبیه کارهایی است که در فتوگرامتری صورت میگیرد.
این روش مثل طریقه کار دوربین های عکاسی است که یک لیزری از هواپیما فرستاده میشود و به کف دریا برخورد میکند و به خود هواپیما بر میگردد، سپس کافی است ارتفاع کف دریا تا سطح آب موجود باشد که این ارتفاع با یک وسیله دیگر سنجیده می شود و سپس ارتفاع هواپیما از سطح دریا به دست میآید.

سیستم PSeudolite
سیستمی است که در آن یک سری پیلار را در فرودگاه نصب میکنند که این پیلارها موقعیت دقیق دارند و برای زمانی که GPS قطع میشود میتوان از این روش برای فرود آوردن هواپیما بدون اینکه خلبان فرودگاه را ببیند استفاده کرد و سیستم بسیار دقیقی است. طرز کار به این صورت است که این پیلارها موجی به سمت هواپیما میفرستند و به صورت ترفیع فضایی، هواپیما را فرود میآورند.

مفاهیم اولیه
Transect: خطی که کشتی ما روی ان حرکت کرده و اکوساندر روشن است و عملیات positioning , sounding را انجام می دهد.
Inter transect: جایی که کشتی دور می زند و به لاین بعدی میرود و اکوساندر خاموش است.


ویژگی های خطوط هیدروگرافی
خطوط باید متساوی الفاصله باشد.
خطوط باید موازی باشند.
خطوط باید حتی الامکان از خم و شکستگی بر حذر باشند.
خطوط باید منطقه را کاملا پوشش دهد.
در هر حرکت موارد زیر یادداشت می شود. (در هر فیکس)
Number Time Depth position
N t z x,y

در کارهای هیدروگرافی سرعت قایق از اهمیت بالایی برخوردار است، که سرعت قایق نیز به عوامل زیر بستگی دارد.
سرعت قایق
جریان آب
مقیاس نقشه
تجهیزات
سرعت موتور
مهارت قایقران
واحدی که به ما سرعت قایق را می دهد update rate گویند و واحدش هرتز (hz) است.
Ex : اگر update rate ما 5hz باشد، بدین معنی است که در هر ثانیه می توان 5 نقطه را برداشت کند.

خطوط میانی (inter line)
خطوطی می باشند که در صورت لزوم برای پر نمودن فاصله ها (Gap) موجود بین خطوط اصلی عمق یابی استفاده می شود. از این خطوط برای کارهای زیر استفاده میشود:
برای تکمیل کار
برای بررسی عمقهای کم
پرکردن Gapهای حاصل از یک عملیات بد
خطوط متقاطع (cross line)

این خطوط که تقریبا بر خطوط اصلی عمق یابی عمود می باشند بیشتر به دلایل زیر مورد استفاده قرار می گیرند:
آنجایی که خطوط اصلی عمق یابی نمی توانند به طور صریح توپوگرافی بستر دریا را نشان دهد.
کنترل عملیات عمق یابی که توسط خطوط اصلی عمق یابی انجام گرفت.
پیدا کردن عمق های کم که با خطوط میانی پیدا نشوند (عمق های کم shool)
کمیته بین المللی هیدروگرافی،(IHO) (International hydrogeraphic organization) نام دارد.
(Mean sea level (SST: مقوله ای است که برای محاسبه توپوگرافی سطح دریا به کار می رود. ( اختلاف بین ژئوئید و M.S.L )


روشهای عمق یابی
سیستم های آکوستیک
سیستم های غیر آکوستیک
سیستم های آکوستیک
تقسیم بندی وسایل اندازه گیری عمق (روش آکوستیک) مطابق زیر می باشد.
دقت اکوساندرهای تک بیم در آبهای کم عمق به زیر دسی متر میرسد.
تکنولوژی ساید اسکن سونارها تشخیص موانع در کف دریا را دارا می باشند انها در سرعتهای پایین (5-6 نات) توانایی دارند ولی جهت تشخیص موانع بین خطوط نقشه برداری اندازه گیری شده کاربرد دارند.
تکنولوژی اکوساندرهای مولتی بیم به سرعت گسترش یافته دارای توانایی زیاد در بررسی کلی کف دریا با دقتهای بالاست. برای دستیابی به دقتهای مختلف توسط روشهای سیستماتیک در مناطق مورد نظر نقشه برداری چهار نوع نقشه برداری تعریف شده است.

نوع مخصوص
نوع مخصوص نقشه برداری دریایی کاربرد انها در مناطق خاص با حداقل عمق بی خطر در زیر کشتی است.دستورالعمل مخصوص استفاده از خطوط نزدیک به هم به همراه ساید اسکن سونار، آرایه های چند ترانسدیوسری یا عمق یابی با مولتی بیم هاست. درآن باید مطمئن شد که اشیا بزرگتر از 1 متر مکعب توسط وسایل ساندینگ تعیین شده باشد. استفاده از ساید اسکن سونار به همراه مولتی بیم در مکان هائی که باریک و دارای موانع خطرناک هستند لازم میباشد.

نوع اول
این نوع برای لنگرگاهها, دسترسی به بندرگاهها, مسیرهای توصیه شده, کانالهای ناوبری داخل کشور,مناطق ساحلی با حجم ترافیک تجاری بالا که عمق بی خطر زیر کشتی کمتر حساسیت دارد و خواص ژئوفیزیکی دریا برای کشتی ها کمتر خطرناک است (برای مثال کف دریا با لجن و ماسه نرم) میباشد.نوع اول مربوط به مناطق با عمق کمتر از 100 متر است. برای این مناطق باید مطمئن شد که اشکال بزرگتر از 2 متر بلندی در عمق 40 متری توسط وسایل ساندینگ تعیین میشوند.

نوع دوم
برای مناطق با عمق کمتر از 200 متر که توسط دستورالعملهای خاص و 1 پوشش داده نشده است و محلی که برای یک عمق یابی عمومی مناسب است. آن برای کاربردهای دریایی مختلف و نقشه برداری دریایی که درجه بالا لازم نیست می باشد. بررسی کامل کف در مناطق منتخب جائیکه مشخصات کف دریا طوری است که ریسک موانع خطرناک برای کشتی ها نیز صورت میگیرد.

نوع سوم
برای کلیه مناطقی که نوع خاص 1و2 در آبهای عمیق تر از 200 متر پوشش داده نشده است، میباشد.
برای نوع خاص و 1 نقشه برداری سازمان مسئول کیفیت نقشه برداری ممکن است یک حد عمق در رسیدگی جزئیات کف دریا که نیاز برای امنیت ناوبری نیست تعریف کند.
ساید اسکن سونار نمی تواند برای محاسبه عمق استفاده شود اما برای تعیین مناطقی که نیاز به جزئیات و دقت بیشتری دارند کارایی دارد.

Chart Datum
وقتی پائین ترین مقدار جذر را در دریا اندازه گیری کنیم به آن Chart Datum گویند و این سطح , سطح مبنای مورد استفاده در هیدروگرافی است که نزدیک به M.S.L نیز می باشد و آن را با C.D نشان می دهند.
C.D نزدیک به پائین ترین موقع جذر است.
Note : دقت در هیدروگرافی به متر است.


کاربردهای هیدروگرافی
ناوبری تجاری و نظامی
ماهیگیری
مدیریت سواحل و بنادر
کنترل عملیات لایروبی (dredgin)
صنعت نفت و گاز
نصب سکوها
نصب لوله های گاز و نفت در بستر و زیر بستر دریا
اکتشاف و استخراج
نصب لوله آب
ناوبری

عملیاتی که باعث هدایت قایق می شود، ناوبری گویند. وظایفی که در یک عملیات هیدروگرافی باید انجام شود.
ایجاد نقاط کنترل ساحلیSHORE CONTROL STATION
خط ساحلی (HIGHT WATER LEVEL ( H.W.L: بالاترین حد وقوع آب به طور نرمال است.
تعیین موقعیت افقی
عمق یابی
مشاهده جریان دریایی
برداشت نمونه از بستر دریا
جاروب کردن
بررسی توپوگرافی ژئومورفولوژی بستر دریا
مشاهده نوسان آب
سونار (Sonar (sound navingation and ranging

دستگاه هایی که با امواج صوتی کار می کنند را sonar گویند. سرعت صوت تابعی از عوامل زیر است:
حرارت TEMPERATURE
فشار PRESS
شوری SALINITY
پخش هندسی SCATTERING
هنگامی که یک موج صوتی انتشار می یابد یک کاهش انرژی منظم در جهت پخش آن رخ میدهد.
شدت امواج با فاصله نسبت عکس دارد (فاصله زیاد شود شدت کم میشود.)

تضعیف امواج (ATTENUXTION)
مجموع تاثیرات تفرق و جذب درداخل آب دریا باعث ضعفی درانتشار امواج صوتی یا Attenuxtion می شود.
تولید امواج آکوستیکی و اندازه گیری زمان طی شده در میان آب توسط دستگاه های مدرن آکوستیکی هیدروگرافی صورت می گیرد طراحی دستگاهی و در نتیجه اندازه گیری فواصل زیر آبی بر اساس تئوری تولید و انتشار امواج صوتی در آب می باشد، در کل به چنین دستگاههایی اصطلاحا سونار (sonar) گویند.

عمق یابی scunding
نکته مورد علاقه یک هیدروگراف، تعیین موقعیت افقی یک نقطه از کف دریا می باشد. راه حل عمومی تعیین موقعیت کف دریا همواره با تعیین موقعیت افقی یک شناور به همراه اندازه گیری فاصله عمودی از کشتی تا کف دریا به صورت عمق می باشد. بنابرین هر نقطه از کف دریا را می توان به صورت سه بعدی نشان داد. باید عمق اندازه گیری شده را نسبت به یک سطح مبنا تعیین نمود. (چارت ریتم:سطح مبنای مورد استفاده در هیدروگرافی)

روشهای پیشرفته و مدرن تعیین عمق بر اساس اندازه گیری زمان طی شده یک موج صوتی در آب صورت میگرد. امواج توسط دستگاه بخصوص از کشتی هیدروگرافی به کف دریا ارسال و زمان رفت و برگشت یک موج برای تعیین عمق مورد اندازه گیری قرار میگیرد.
با داشتن سرعت انتشار امواج صوتی و اندازه گیری زمان رفت و برگشت، عمق بدست میآید.
یک عمق اندازه گیری شده با این روش را ساندینگ گویند. یک عمق اندازه گیری شده که نسبت به یک سطح مبنای بخصوص تصحیح شده باشد را عمق تبدیل یافته گویند.
چون بعضی از مناطق مثل دریاچه ها و یا خلیج فارس به علت بسته بودن از دریا های آزاد جذر و مد آنها خیلی کم است از چارت ریتم به عنوان سطح مبنا استفاده نمی شود.

Echo sounder
یک دستگاه الکترونیکی است که با تبدیل پالس های الکتریکی به پالس های صوتی و ارسال آن به درون آب و اندازه گیری زمان رفت و برگشت قادر به تعیین عمق میباشد.


انواع دستگاه های عمق یابی
depth sounder
depth lndicator
echo sounder
fathometer
bothymeter
fish-finder
انواع اکوساندر
Singel beam echo –Sounder
Multi beam echo –sounder
Side scan and oblique sonar
اجزای اصلی اکوساندر
Transmitter: که تولید کننده موج است.
تبدیلT\R: که تغییر حالت بین ارسال و دریافت موج را انجام میدهد.
Transducer: که وظیفه تبدیل سیگنال الکتریکی به سیگنال صوتی و ارسال موج صوتی به داخل آب و دریافت موج انعکاسی از کف دریا یا هر جای دیگر و نیز تبدیل مجدد آن به سیگنال الکتریکی را به عهده دارد.

Reciver: سیگنال منعکس شده را تقویت کرده و به سیستم ثبت کننده میدهد.
Recording: مدت زمان رفت و برگشت موج را اندازه گیری کرده و ان را به عمق تبدیل کرده و ثبت میکند.

Singel beam echo -Sounder

عرض پرتو این نوع اکوساندرهای متداول در حدود 30 درجه بود ولی از اوایل دهه 1980 اکوساندرهایی با عرض کمتر از 5 درجه در دسترس قرار گرفتند برای نتیجه گیری بهتر از این اکوساندرها باید ترانسدیوسر را در مقابل دورانهای ناشی از حرکت (roll,pitch) ثبت کرد.اکوساندرهی با عرض پرتو کم برای منظورهای زیر استفاده می شوند:
به دست آوردن عمق درست در زیر کشتی که در نتیجه آن از اثر خطای ناشی از شیب بستر در پرتوهای با عرض زیاد جلوگیری میشود که این عمق برای ناوبری مطمئن و نیز تهیه نقشه از کف دریا استفاده می شود.
بهبود کیفیت داده ها از نظر صحت و دقت (فاصله نمونه برداری) برای تولید پرتو باریک ,ترانسدیوسرها با اندازه بزرگ مورد نیاز است. در نتیجه اندازه وسایل بزرگتر و گرانتر می گردد. این اکوساندرها با سیستم های با پرتو پهن به طور همزمان برای تهیه داده های تکمیلی استفاده می شوند.
Multi beam echo -sounder
این سیستم ها برای افزایش سطح پوشش کف و در نتیجه افزایش بازده استفاده می شود. هر یک از پرتوهای باریک یک قسمت از سطح کف را پوشش می دهند. صحت اندازه گیری ها بهتر از اکوساندر های تک پرتو نمی باشد و صحت اندازه گیری ها با افزایش نوار کاهش می یابد.

Transducer

امواج الکترونیکی را به صوتی تبدیل می کند.
به برگه ای که علائم عمق یابی روی آن ثبت می شود اکوگرام گویند.
به علایمی که روی اکوگرام ثبت شده، trece گویند.
Transmitere(فرستنده)
دستگاهی است که پالس الکتریکی تولید شده را به ترانسدیوسر جهت تبدیل به پالس صوتی می فرستد. این فرستنده شامل یک نوسان ساز کریستالی میباشد. سیگنال نوسان ساز کریستالی بر حسب ایجادسیگنال با فرکانس مورد نظر تقسیم بندی می شود.

Transducer
تبدیل کننده انرژی الکتریکی به امواج صوتی و بر عکس , فرستنده و گیرنده امواج صوتی میباشد.


انواع ترانسدیوسر
مغناطیسی
پیزوالکتریک
الکتریکی
تعیین سرعت انتشار امواج آکوستیکی
برای تعیین عمق می بایست سرعت امواج صوتی مورد استفاده در اب در هر نقطه از مسیر طی شده امواج شناخته شده باشد. اما در عمل مقدار متوسط سرعت صوت در مسیر عمودی امواج مورد استفاده قرار می گیرد. یک اکوساندر قادر به تعیین دقیق زمان رفت و برگشت یک موج می باشد. تعیین سرعت متوسط صوت (CM) وظیفه یک هیدروگراف می باشد.

برای اعمال عمق تعیین شده به اکوساندر جهت اندازه گیری عمق دو روش وجود دارد:
روش اول
عرفی مستقیم سرعت صوت به دستگاه اکوساندر و یا تنظیم دستگاه توسط نوسان ساز کریستالی کنترل شده در مقایسه با یک فاصله و عمق معلوم می دانیم که با تغییر عمق, سرعت صوت نیز تغییر می کند و بنابرین عمق های به دست آمده به مقدار واقعی ان نزدیک نخواهد بود. بنابراین یک خطای سیستماتیک برای تعیین عمق به وجود می آید. برای رفع این مشکل می باید، اکوساندر را در عمق های ثابت مختلف آزمایش نمود. این عمل را اصطلاحا بارچک گویند.
روش دوم
عبارتست از معرفی یک سرعت ثابت به دستگاه که بعد از عمل عمق یابی با استفاده از تصحیحات تحلیلی تغییر سرعت صوت, می توان عمق را تصحیح نمود.
سرعت صوت باید با چنان دقتی تعیین شود که خطای عمق یابی از 1% تجاوز ننماید یعنی Cm
می باید در حدود m/s4 تعیین شود. برای بر آورده نمودن این نیاز می باید، اندازه درجه حرارت و شوری آب به نسبت با دقتی در حدود یک درجه و 0% تعیین شوند.


دستگاه های ارسال کننده و گیرنده امواج صوتی در زیر آب
ترانسدیوسر Transducer: هم فرستنده و هم گیرنده امواج صوتی که با دو فرکانس کار می کند و در کشتی نصب می شود.
ترانسپوندرTransponder: هم فرستنده و هم گیرنده امواج صوتی است و در کف دریا نصب می شود.
ریسپوندر Ressponder: فرستنده امواج صوتی
Beacoun یا pinger: ارسال کننده پالس های صوتی با فرکانس منظم که در کف دریا نصب می شود.
هیدروفون hidrophon: گیرنده امواج صوتی میباشد.
روش های بدست آوردن سرعت متوسط صوت (Cm)
بارچک: یک بار چک شامل یک میله یا نبشی که توسط دو طناب مدرج در زیر ترانسدیوسرقایق قرار دارد، می باشد با اندازه گیری (با عمق های ثابت و معلوم dt یعنی 5m,10m,…,30m) ) توسط اکوساندر و ثبت عمق های بدست آمده یعنی dm و مقایسه آنها میتوان سرعت صوت را طبق روش زیر بدست آورد.
این مقدار از سرعت صوت بدست آمده را می توان هم برای مقاصد فوری وهم برای فرایند بعدی تصحیحات عمق و هم به صورت معرفی به اکوساندر اعمال نمود.

استفاده از سرعت سنج ها یا relocimeter می باشد:
اندازه گیری مستقیم سرعت صوت در طول مسیر انتشار موج بوسیله سرعت سنج می باشد .سرعت سنج یک وسیله اکوستیکی می باشد که زمان رفت و بر گشت یک پالس کوتاه آکوستیکی می باشد که زمان رفت و بر گشت یک پالس کوتاه آکوستیکی را در یک مسیر ثابت در طول یک فرستنده و گیرنده اندازه گیری می کند. اگر یک سرعت سنج در عمق های مختلف برای اندازه گیری سرعت در هر عمق مورد استفاده قرار گیرد و سرعت متوسط (Cm) .

اندازه گیری حرارت، شوری، عمق در مسیر عمودی برای محاسبه Cm از جدول مربوط:
محاسبه سرعت در این روش به عنوان تابعی از شوری، حرارت و عمق میباشد. این اطلاعات می تواند به صورت اندازه گیری مستقیم در ناحیه نقشه برداری با استفاده از بطری نانسن و دماسنج های مخصوص و یا به صورت اندازه گیری تواما شوری، حرارت و عمق یا S.T.D توسط سنسورها و ثبت کننده ها باشد.

آبخور ترانسدیوسر
به واسطه اینکه ترانسدیوسر در آب معمولا زیر شناور قرار دارد، باید فاصله سطح آب تا ترانسدیوسر را به عمق اندازه گیری شده اضافه نمود.

تصحیح سطح دریا یا جذر و مد
عبارتست از اختلاف سطح واقعی دریا در هر لحظه از زمان اندازه گیری با سطح مبنای انتخابی عمق یابی (DATUM)

عمق واقعی : عمق واقعی از ترکیب عمق اندازه گیری شده و تصحیح آبخور ترانسدیوسر و اعمال دیگر تصحیحات می توان بدست آورد.

دقت عملیات

منابع خطاها در تعیین عمق را می توان به موارد زیر دسته بندی نمود:
دستگاهی
محیطی
شخصی
سیستم های تعیین موقعیت آکوستیکی

1- سیستم باز بلند (Long base line system)
در فواصل بسیار زیاد از ساحل که سیستم های ساحلی نمی تواننددقت های مناسبی را برای تعیین موقعیت بدست دهند از روش های دیگری باید استفاده نمود، این امر بحث استفاده از روشهای تعیین موقعیت با کمک امواج آکوستیکی به صورت دقیق و همزمان (real time) را طلب میکند.
Post processing: در دفتر Edit و یک سری کارهای دیگر برروی داده را Post processing گویند.
ترانسپوندر: هم فرستنده و هم گیرنده هستند.

یک سیستم باز بلند شامل چند فرستنده آکوستیکی که در کف اقیانوس به نحوی که مختصات آن با روشهای مناسب تعیین شده اند، جهت تعیین موقعیت کشتی که حامل یک گیرنده صوتی به نام هیدروفون است می شود. یک سیستم باز بلند از اندازه گیری چند طول (3 یا بیشتر ) از کشتی یا زیردریایی نسبت به ترانسپوندر در کف دریا برای تعیین موقعیت مورد استفاده قرار می گیرد. این حالت برای موقعی که ناحیه وسیعی از دریا را می باید نقشه برداری نمود، مناسب میباشد.
موقعیت و توجیه مطلق آرایش ترانسپوندرها را میتوان از طریق سیستم های تعیین موقعیت زمینی و ماهواره ای مشخص نمود.
با اندازه گیری سه یا بیشتر طول از کشتی به ترانسپوندرها می توان در یک سیستم سه بعدی مثلث بندی موقعیت شناور را تعیین نموده برای تعیین فاصله کشتی یا زیردریایی از ترانسپوندرها علاوه بر دانستن زمان طی شد سیگنال سرعت انتشار امواج صوتی در آب نیز مورد نیاز است.

2- سیستم باز کوتاه (short base line system)
این سیستم با استفاده از یک ترانسپوندر و در رابطه با یک سری (3 یا بیشتر) از هیدروفن با ترانسدیوسر که در زیر کشتی نصب شده است مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم به واسطه سه عامل زیر از دقت کمتری نسبت به سیستم باز بلند برخوردار است:
به واسطه نزدیک بودن ترانسدیوسرها قدرت تفکیک هندسی سیستم ضعیف میباشد.
حرکت های ترانسدیوسرها با سنسورهایی که خود عامل خطا سیستماتیک می باشد کنترل می شوند.
پارازیت های تولید شده دراطراف ترانسدیوسرها سبب ایجاد خطای سیستماتیک بزرگی می گردد. این سیستم معمولا توسط کامپیوتر کنترل میشود.
موقعیت شناور توسط اختلاف فاز یا اختلاف فاصله به هنگام دریافت امواج سه هیدروفون از یک ترانسپوندر تعیین میشود.


سطوح مقایسه که در نقشه برداری هیدروگرافی مورد استفاده قرار میگیرد:
سطح مقایسه عمق یابی (Sounding Datum)S.D
سطح مقایسه چارت (Cart Datum)C.D
سطح مقایسه عمق یابی (Sounding Datum)
جایی که نمی توان چارت دیتوم را جهت جلوگیری از اتلاف وقت استفاده کرد می توان سطح مبنایی را با 24(h) قرائت تعیین کرد که به ان Sounding Datum گویند.


سطوح مبنای دریایی
سطح متوسط دریا (Mean Sea Level (M.S.L
سطح متوسطی است که اب دریا اختیار می کند و با تقریب بسیار خوبی بر ژئوئید منطبق می باشد.(با پریود 6/18 سال)
سطح متوسط جزر و مد (Mean tide level (M.T.L
در مطقه بسیار آسانتر و با مشاهدات کمتری از M.S.L بدست میآید.
جزر و مد (Tide)
حرکت پریودیک آب دریاها و اقیانوسها که ناشی از اثرات اجرام سماوی بخصوص ماه و خورشید میباشد.
سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS (Global Positioning System

مشخصه های اصلی سیستم
21 ماهواره +3 ماهواره یدکی
دارای پوشش جهانی
قابل اجرا در هر شرایط آب و هوایی
ساختار سیستم GPS
بخش فضایی:شامل ماهواره ها
بخش کنترل:شامل ایستگاه های دریایی
بخش استفاده کننده: همان گیرنده است.
تعیین موقعیت کشتی با استفاده از (DGPS (Different Global Position System روش (RTDGPS):
یکی از روشهای کاهش خطا تعیین موقعیت انی استفاده از DGPS است.
(x,y,z):مختصات ایستگاه مبنا
(x’,y’,z’):مختصات آنی ایستگاه مبنا
(x-x’,y-y’,z-z’):میزان تصحیح


نمایش سه ‌بعدی داده‌های زمین‌شناسی
ساعت ۸:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/۱۱  کلمات کلیدی:

 

نمایش سه ‌بعدی داده‌های زمین‌شناسی

افزایش حجم قابل ملاحظه‌اى از اطلاعات مربوط به علوم زمین و پیشرفت در کامپیوترهاى گرافیکى موقعیتى را ایجاد کرده که نه تنها با استفاده از روش‌هاى اتوماتیک اطلاعات خام تجزیه و تحلیل مى‌شوند، بلکه این امکان را نیز فراهم آورده که داده‌هاى جغرافیائى به حالتى سه‌بعدى قابل نمایش باشند. بسیارى از دانشمندان که فعل و انفعالات موجود زمین را تحت نظر دارند. با استفاده از G.I.S سه بعدى در زمان کمترى به نیازهاى علمى خود دسترسى پیدا مى‌کنند. زیرا نقشه‌هاى دو بعدى توانائى جوابگوئى به نیازهاى روزافزون این محققان را ندارند.

 

پدیده ‌هاى طبیعى مربوط به زمین ماهیت سه بعدى دارند و در سیستم‌هاى تصویرى سنتى سعى مى‌شود آنها را با حالت دو بعدى تطبیق دهند. لزوماً نه تنها مدل واقعى از پدیده موردنظر ارائه نخواهد شد، بلکه تجزیه و تحلیل و نمایش اطلاعات نیز به‌طور کامل امکان‌پذیر نمى‌باشد براى نشان دادن حالتى خاص در یک موقعیت جغرافیائى ویژه (تمرکز مواد شیمیائى در اعماق مختلف خاک) واجب است هر دو مکان توسط روش نمایشى خاص نشان داده شوند. از این‌رو غیرممکن خواهد بود بتوانیم با استفاده از روش‌هاى نمایشى دو بعدى مدل دقیقى از واقعیت‌هاى موجود را ارائه و در تجزیه و تحلیل آن موفق شویم. شاید این تصور پیش آید که از طریق نقشه‌هاى دو بعدى (Overlap) توأم، نتایج مطلوب به‌دست آید ولى این حقیقت را باید قبول کرد که پدید‌ه‌هاى موجود در طبیعت به‌صورت سه ‌بعدى هستند و به‌کارگیرى افزار نمایشى دو بعدى براى خلق موقعیت‌هاى سه‌ بعدى در بسیارى از موارد ارزش کار علمى را کاهش مى‌دهد و به‌طور دقیق نمى‌توان با استفاده از مدل دو بعدی، در فضا روابط عمودى و افقى اجسام را نشان داد.

 

با ذکر مثالی، با توجه به ارقام قابل دسترس، داده‌هائى با ماهیت سه ‌بعدى را دنبال مى‌کنیم. توسعه و انتشار آلودگى در زمین را مى‌توان با حفر چاه‌هائى جهت جمع‌آورى اطلاعات ردیابى کرد.

 

نمونه‌ها از موقعیت‌هاى مختلف جمع‌آورى و براى آزمایش به آزمایشگاه ارسال مى‌شوند. در نتیجه موقعیت سطوحى که حداکثر آلودگى را دارند مشخص مى‌شوند. مقادیر آلودگى در تابلوى تصویرى با ذکر موقعیت‌هاى مکانى نشان داده مى‌شوند. براى داشتن یک سرى داده‌هاى سه ‌بعدى نیازمندیم پارامترهاى X.Y.Z را استخراج کنیم. از این طریق مى‌توان حجم (V) پدیده موردنظر (انتشار آلودگی) را معلوم کرد. کیفیت ویژه در این حالت حد تمرکز مقادیر مواد آلوده‌کننده است. در سایه محیط‌ها نظیر حد اشباع آب‌هاى زیرزمینى روابط متقابل ساختمانى لایه‌هاى زمین‌شناسى و تجسم اتمسفر به همراه سطوح زمین مى‌توان با استفاده از شیوه نمایشى سه ‌بعدى G.I.S به موفقیت‌هائى نائل آمد.


دانلود نقشه های رقومی ارتفاعی کل مناطق ایران با فرمت های tif و (num,dem)
ساعت ٩:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢۸  کلمات کلیدی:

دانلود نقشه های رقومی ارتفاعی کل مناطق ایران با فرمت های tif و (num,dem)

دانلود نقشه های رقومی ارتفاعی با فرمت های tif   و (num,dem)، برای باز شدن هر یک از نقشه ها با توجه به موقعیت منطقه ای که هستید بر روی لینک های زیر کلیک کنید تا فایل مورد نظر را بتوانید دانلود نمایید.

Untitled-1

 استفاده از مطلب مورد نظر در سایر سایتها با ذکر منبع بلامانع می باشد.

۱ ASTGTM_N25E037 ۷۹ ASTGTM_N27E056 ۱۴۷ ASTGTM_N32E060 ۲۲۵ ASTGTM_N37E050
۲ ASTGTM_N25E038 ۸۰ ASTGTM_N27E057 ۱۴۸ ASTGTM_N32E061 ۲۲۶ ASTGTM_N37E051
۳ ASTGTM_N25E039 ۸۱ ASTGTM_N27E058 ۱۴۹ ASTGTM_N33E045 ۲۲۷ ASTGTM_N37E052
۴ ASTGTM_N25E040 ۸۲ ASTGTM_N27E059 ۱۵۰ ASTGTM_N33E046 ۲۲۸ ASTGTM_N37E053
۵ ASTGTM_N25E041 ۸۳ ASTGTM_N27E060 ۱۵۱ ASTGTM_N33E047 ۲۲۹ ASTGTM_N37E054
۶ ASTGTM_N25E042 ۸۴ ASTGTM_N27E061 ۱۵۲ ASTGTM_N33E048 ۲۳۰ ASTGTM_N37E055
۷ ASTGTM_N25E043 ۸۵ ASTGTM_N27E062 ۱۵۳ ASTGTM_N33E049 ۲۳۱ ASTGTM_N37E056
۸ ASTGTM_N25E044 ۸۶ ASTGTM_N27E063 ۱۵۴ ASTGTM_N33E050 ۲۳۲ ASTGTM_N37E057
۹ ASTGTM_N25E045 ۸۷ ASTGTM_N28E050 ۱۵۵ ASTGTM_N33E051 ۲۳۳ ASTGTM_N37E058
۱۰ ASTGTM_N25E046 ۸۸ ASTGTM_N28E051 ۱۵۶ ASTGTM_N33E052 ۲۳۴ ASTGTM_N37E059
۱۱ ASTGTM_N25E047 ۸۹ ASTGTM_N28E052 ۱۵۷ ASTGTM_N33E053 ۲۳۵ ASTGTM_N37E060
۱۲ ASTGTM_N25E048 ۹۰ ASTGTM_N28E053 ۱۵۸ ASTGTM_N33E054 ۲۳۶ ASTGTM_N38E044
۱۳ ASTGTM_N25E049 ۹۱ ASTGTM_N28E054 ۱۵۹ ASTGTM_N33E055 ۲۳۷ ASTGTM_N38E045
۱۴ ASTGTM_N25E050 ۹۲ ASTGTM_N28E055 ۱۶۰ ASTGTM_N33E056 ۲۳۸ ASTGTM_N38E046
۱۵ ASTGTM_N25E051 ۹۳ ASTGTM_N28E056 ۱۶۱ ASTGTM_N33E057 ۲۳۹ ASTGTM_N38E047
۱۶ ASTGTM_N25E052 ۹۴ ASTGTM_N28E057 ۱۶۲ ASTGTM_N33E058 ۲۴۰ ASTGTM_N38E048
۱۷ ASTGTM_N25E053 ۹۵ ASTGTM_N28E058 ۱۶۳ ASTGTM_N33E059 ۲۴۱ ASTGTM_N38E049
۱۸ ASTGTM_N25E054 ۹۶ ASTGTM_N28E059 ۱۶۴ ASTGTM_N33E060 ۲۴۲ ASTGTM_N38E050
۱۹ ASTGTM_N25E055 ۹۷ ASTGTM_N28E060 ۱۶۵ ASTGTM_N33E061 ۲۴۳ ASTGTM_N38E051
۲۰ ASTGTM_N25E056 ۹۸ ASTGTM_N28E061 ۱۶۶ ASTGTM_N34E045 ۲۴۴ ASTGTM_N38E052
۲۱ ASTGTM_N25E057 ۹۹ ASTGTM_N28E062 ۱۶۷ ASTGTM_N34E046 ۲۴۵ ASTGTM_N38E053
۲۲ ASTGTM_N25E058 ۹۰ ASTGTM_N29E048 ۱۶۸ ASTGTM_N34E047 ۲۴۶ ASTGTM_N38E054
۲۳ ASTGTM_N25E059 ۹۱ ASTGTM_N29E049 ۱۶۹ ASTGTM_N34E048 ۲۴۷ ASTGTM_N38E055
۲۴ ASTGTM_N25E060 ۹۲ ASTGTM_N29E050 ۱۷۰ ASTGTM_N34E049 ۲۴۸ ASTGTM_N38E056
۲۵ ASTGTM_N25E061 ۹۳ ASTGTM_N29E051 ۱۷۱ ASTGTM_N34E050 ۲۴۹ ASTGTM_N38E057
۲۶ ASTGTM_N25E062 ۹۴ ASTGTM_N29E052 ۱۷۲ ASTGTM_N34E051 ۲۵۰ ASTGTM_N39E043
۲۷ ASTGTM_N25E063 ۹۵ ASTGTM_N29E053 ۱۷۳ ASTGTM_N34E052 ۲۵۱ ASTGTM_N39E044
۲۸ ASTGTM_N25E064 ۹۶ ASTGTM_N29E054 ۱۷۴ ASTGTM_N34E053 ۲۵۲ ASTGTM_N39E045
۲۹ ASTGTM_N25E065 ۹۷ ASTGTM_N29E055 ۱۷۵ ASTGTM_N34E054 ۲۵۳ ASTGTM_N39E046
۳۰ ASTGTM_N25E066 ۹۸ ASTGTM_N29E056 ۱۷۶ ASTGTM_N34E055 ۲۵۴ ASTGTM_N39E047
۳۱ ASTGTM_N25E067 ۹۹ ASTGTM_N29E057 ۱۷۷ ASTGTM_N34E056 ۲۵۵ ASTGTM_N39E048
۳۲ ASTGTM_N25E068 ۱۰۰ ASTGTM_N29E058 ۱۷۸ ASTGTM_N34E057    
۳۳ ASTGTM_N25E069 ۱۰۱ ASTGTM_N29E059 ۱۷۹ ASTGTM_N34E058    
۳۴ ASTGTM_N25E070 ۱۰۲ ASTGTM_N29E060 ۱۸۰ ASTGTM_N34E059    
۳۵ ASTGTM_N25E071 ۱۰۳ ASTGTM_N29E061 ۱۸۱ ASTGTM_N34E060    
۳۶ ASTGTM_N25E072 ۱۰۴ ASTGTM_N30E048 ۱۸۲ ASTGTM_N34E061    
۳۷ ASTGTM_N25E073 ۱۰۵ ASTGTM_N30E049 ۱۸۳ ASTGTM_N35E044    
۳۸ ASTGTM_N25E074 ۱۰۶ ASTGTM_N30E050 ۱۸۴ ASTGTM_N35E045    
۳۹ ASTGTM_N25E075 ۱۰۷ ASTGTM_N30E051 ۱۸۵ ASTGTM_N35E046    
۴۰ ASTGTM_N26E030 ۱۰۸ ASTGTM_N30E052 ۱۸۶ ASTGTM_N35E047    
۴۱ ASTGTM_N26E031 ۱۰۹ ASTGTM_N30E053 ۱۸۷ ASTGTM_N35E048    
۴۲ ASTGTM_N26E032 ۱۱۰ ASTGTM_N30E054 ۱۸۸ ASTGTM_N35E049    
۴۳ ASTGTM_N26E033 ۱۱۱ ASTGTM_N30E055 ۱۸۹ ASTGTM_N35E050    
۴۴ ASTGTM_N26E034 ۱۱۲ ASTGTM_N30E056 ۱۹۰ ASTGTM_N35E051    
۴۵ ASTGTM_N26E035 ۱۱۳ ASTGTM_N30E057 ۱۹۱ ASTGTM_N35E052    
۴۶ ASTGTM_N26E036 ۱۱۴ ASTGTM_N30E058 ۱۹۲ ASTGTM_N35E053    
۴۷ ASTGTM_N26E037 ۱۱۵ ASTGTM_N30E059 ۱۹۳ ASTGTM_N35E054    
۴۸ ASTGTM_N26E038 ۱۱۶ ASTGTM_N30E060 ۱۹۴ ASTGTM_N35E055    
۴۹ ASTGTM_N26E039 ۱۱۷ ASTGTM_N30E061 ۱۹۵ ASTGTM_N35E056    
۵۰ ASTGTM_N26E040 ۱۱۸ ASTGTM_N31E047 ۱۹۶ ASTGTM_N35E057    
۵۱ ASTGTM_N26E041 ۱۱۹ ASTGTM_N31E048 ۱۹۷ ASTGTM_N35E058    
۵۲ ASTGTM_N26E042 ۱۲۰ ASTGTM_N31E049 ۱۹۸ ASTGTM_N35E059    
۵۳ ASTGTM_N26E043 ۱۲۱ ASTGTM_N31E050 ۱۹۹ ASTGTM_N35E060    
۵۴ ASTGTM_N26E044 ۱۲۲ ASTGTM_N31E051 ۲۰۰ ASTGTM_N35E061    
۵۵ ASTGTM_N26E045 ۱۲۳ ASTGTM_N31E052 ۲۰۱ ASTGTM_N36E044    
۵۶ ASTGTM_N26E046 ۱۲۴ ASTGTM_N31E053 ۲۰۲ ASTGTM_N36E045    
۵۷ ASTGTM_N26E047 ۱۲۵ ASTGTM_N31E054 ۲۰۳ ASTGTM_N36E046    
۵۸ ASTGTM_N26E048 ۱۲۶ ASTGTM_N31E055 ۲۰۴ ASTGTM_N36E047    
۵۹ ASTGTM_N26E049 ۱۲۷ ASTGTM_N31E056 ۲۰۵ ASTGTM_N36E048    
۶۰ ASTGTM_N26E050 ۱۲۸ ASTGTM_N31E057 ۲۰۶ ASTGTM_N36E049    
۶۱ ASTGTM_N26E051 ۱۲۹ ASTGTM_N31E058 ۲۰۷ ASTGTM_N36E050    
۶۲ ASTGTM_N26E052 ۱۳۰ ASTGTM_N31E059 ۲۰۸ ASTGTM_N36E051    
۶۳ ASTGTM_N26E053 ۱۳۱ ASTGTM_N31E060 ۲۰۹ ASTGTM_N36E052    
۶۴ ASTGTM_N26E054 ۱۳۲ ASTGTM_N31E061 ۲۱۰ ASTGTM_N36E053    
۶۵ ASTGTM_N26E055 ۱۳۳ ASTGTM_N32E046 ۲۱۱ ASTGTM_N36E054    
۶۶ ASTGTM_N26E056 ۱۳۴ ASTGTM_N32E047 ۲۱۲ ASTGTM_N36E055    
۶۷ ASTGTM_N26E057 ۱۳۵ ASTGTM_N32E048 ۲۱۳ ASTGTM_N36E056    
۶۸ ASTGTM_N26E058 ۱۳۶ ASTGTM_N32E049 ۲۱۴ ASTGTM_N36E057    
۶۹ ASTGTM_N26E059 ۱۳۷ ASTGTM_N32E050 ۲۱۵ ASTGTM_N36E058    
۷۰ ASTGTM_N26E060 ۱۳۸ ASTGTM_N32E051 ۲۱۶ ASTGTM_N36E059    
۷۱ ASTGTM_N26E061 ۱۳۹ ASTGTM_N32E052 ۲۱۷ ASTGTM_N36E060    
۷۲ ASTGTM_N26E062 ۱۴۰ ASTGTM_N32E053 ۲۱۸ ASTGTM_N36E061    
۷۳ ASTGTM_N26E063 ۱۴۱ ASTGTM_N32E054 ۲۱۹ ASTGTM_N37E044    
۷۴ ASTGTM_N27E051 ۱۴۲ ASTGTM_N32E055 ۲۲۰ ASTGTM_N37E045    
۷۵ ASTGTM_N27E052 ۱۴۳ ASTGTM_N32E056 ۲۲۱ ASTGTM_N37E046    
۷۶ ASTGTM_N27E053 ۱۴۴ ASTGTM_N32E057 ۲۲۲ ASTGTM_N37E047    
۷۷ ASTGTM_N27E054 ۱۴۵ ASTGTM_N32E058 ۲۲۳ ASTGTM_N37E048    
۷۸ ASTGTM_N27E055 ۱۴۶ ASTGTM_N32E059 ۲۲۴ ASTGTM_N37E049

کاربرد سنجش از دور در تهیه نقشه کاربری اراضی
ساعت ۸:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢  کلمات کلیدی:

کاربرد سنجش از دور در تهیه نقشه کاربری اراضی

معایب استفاده از فناوری سنجش از دور در تهیه نقشه های کاربری اراضی

  1. ممکن است برخی از انواع کاربری ها بر روی تصاویر تشخیص داده نشوند.
  2. برخی تصاویر، پرسپکتیو افقی که برای تشخیص کلاسهای کاربری اراضی در سطح بالا باارزش است را ندارند .

 

به دلایلى نظیر آنچه بیان گردید، در هنگام تفسیر تصاویر ماهواره اى، علاوه بر استفاده از نقشه ها و اطلاعات کمکى جهت تشخیص انواع کاربرى ها، کنترل زمینى پس از تهیه نقشه اولیه به دلایل زیر نیز امرى ضرورى است.

  • بهنگام نبودن اطلاعات پایه.
  • وجود پوششهاى برف و ابر بر روى تصاویر ماهواره اى.
  • امکان اشتباه در تفسیر تصاویر.
  • امکان پیدایش تغییر در پدیده هاى زمینى.
  • عدم اطمینان در ترسیم مرزهاى دقیق برخى از پدیده ها

 

مشکلات تفسیر تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه های کاربری اراضی

  1. تشخیص صریح کلاس های متنوع در تصویر که به آسانی انجام نمی شود و نیاز به مهارت دارد.
  2. تشخیص مرز بین کلاس های کاربری متفاوت از کلاس های دیگر که طبقه بندی شده اند مشکل میباشد

 

نتیجه گیری

تعیین کاربری زمین و نمایش آن در قالب نقشه در تعریف و توصیف استفاده ها یا تیپ های بهره وری ، در تفکیک واحد های کاری و حتی در شناخت خاکها ، منابع آبی و انواع پوشش گیاهی قابل استفاده است هم چنین در طی مطالعه تغییرات طبیعت نیاز به داشتن اطلاعات کاربری جهت برنامه ریزی های عمرانی و مدیریت منابع طبیعی ضروری محسوب می شود بنابراین با توجه به اینکه در استفاده از روش های زمینی با وجود امکانات محدود استفاده از روشی که صرفه جویی در زمان ، هزینه و دستیابی آسان به امکانات و دقت را در پی داشته باشد مفید و کاراست. بنابراین همانطور که اشاره شد سنجش از دور ابزاری مفید برای مطالعة منابع طبیعی و کشاورزی است که توانایی آشکارسازی، طبقه بندی اجزاء اصلی با استفاده از باندهای طیفی مزیت ویژۀ استفاده از این اطلاعات است. استفاده از تکنولوژی سنجش از راه دور همراه با بررسی های زمینی، روشی بسیار مؤثر، باصرفه در وقت و هزینه جهت انجام مطالعات مربوط به طبقه بندی تصاویر ماهواره ای خواهد بود

طبقه بندی عملی بسیار مهم است زیرا الگوها را تعریف می نماید این الگو ها می تواند مناطقی از پوشش جنگلی، پوشش کشاورزی و حتی مناطق مسکونی و … باشد که در وهله اول فقط یک لایه منفرد از داده ها به نظر خواهد رسید اما شایان ذکر است که همین لایه در سایر مطالعات می تواند به عنوان مبنایی به منظور انتخاب کاربری های خاص برای انجام آنالیز های بیشتر مورد استفاده قرار گیرد .این عمل در مطالعات کشاورزی از چنان اهمیتی برخوردار است که در بسیاری از سازمانهای مربوط به کشاورزی و کاربری اراضی هم اکنون از این تکنیک بهره گرفته و می توانند اطلاعات مربوط به محصول سالهای قبل و یا حتی پیش بینی میزان یک یا چند محصول در یک منطقه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند( ۲). همچنین به همان نحو که از سرزمین در سراسر جهان استفاده می شود تغییراتی در آن رخ می دهد این تغییرات پدیده های پیرامون ما بنا به نوع و ماهیت آنها با یکدیگر فرق دارند به طور مثال کاربری اراضی، رشد یک شهر ، تغییر الگوی کشت در یک منطقه پدیده هایی با سرعت تغییر متوسط می باشند بنابراین نظارت و شناسایی این تغییرات از اهمیت زیادی بر خوردار است و امروزه یکی از کاربرد های سنجش از دور نیز بازیابی و کشف این تغییرات است که جهت دستیابی به میزان تغییرات حادث شده در یک منطقه با مطالعه نقشه های کاربری اراضی آن منطقه طی یک دوره زمانی خاص که با مناسب ترین روش طبقه بندی حاصل گردیده اند می توان میزان و روند تغییرات در پوشش و انواع کاربری زمین را مشخص نمود.

 

منابع

۱- sabin, f.f. (1996). Remote sening: principal and interpretation 3 rd Ed., W.H. Freman and company. New york., 494 pp.

-2 آرونوف،ا.”سیستم های اطلاعات جغرافیایی”. ترجمه سازمان نقشه برداری کشور .۱۳۷۵ -

-۳ ایوبی ، ش.ا و جلالیان، م ، “ارزیابی اراضی و کاربری های کشاورزی و منابع . طبیعی.” انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان- ۱۳۸۵

۴- دفتر آموزش ،پژوهش و علوم فضا”جزوه آموزشی سنجش از دور ” مرکز سنجش از دور ایران “.

-۵ فضل اللهی ، ف.” کاربرد فناوری سنجش از دور در تهیه نقشه های کاربری . اراضی” سازمان فضایی ایران- ۱۳۸۴

۶- فلاح، م. “.بررسی تغییرات کاربری اراضی در حوضه آبخیز رودخانه تجن با استفاده از فناوری سنجش از دور”، پایانن امه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس- .۱۳۸۴

۷- صبا، ن.” بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی و خشکسالی بر تغییرات میدان آبی . تالاب پریشان” پایانن امه کارشناسیا رشد دانشگاه تهران- ۱۳۸۱

۸- زبیرى ، م .” آشنایى با فن سنجش از دور و کاربرد آن در منابع طبیعى ” انتشارات . دانشگاه تهران-


civil3d
ساعت ۳:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۸  کلمات کلیدی:

در این بخش سری ششم نکات جدید راجع به Civil 3D ذکر خواهد شد. مشکلات خود در Civil 3D را در قسمت نظرات این بخش ذکر نمایید تا به آنها رسیدگی شود.

51. یکی از روش های ویرایش عوارض Civil 3D، ویرایش اسناد LandXML است. در این فایل می توانید روش کار را بیاموزید. 


52. امروزه کارهای طراحی مربوط به یک پروژه، گستره­ ی فراوانی دارد و امکان اینکه یک نفر بتواند تمامی اهداف پروژه را طی یک ترسیم، ارائه نماید؛ نیست. حتی در مواردی که پروژه کوچک بوده و طراح یک نفر باشد، تقسیم طرح به اجزای مختلف، قابلیت طرح را بالا می­برد.

در این شماره، مراجع خارجی و به خصوص Data Shortcut ها معرفی می شوند. فایل آموزشی مربوط را می توانید از این آدرس (با کمی تغییر) دانلود نمایید.


 

53. کنترل نقشه ها قبل از ارائه ی گزارش به پیمانکار از مطالب مهمی است که طراحان همیشه درگیر آن بوده اند و یکی از بزرگترین دعدعه های پیمانکاران است! همیشه یک چک نهایی، اطمینان بیشتری به نقشه های ارائه شده می دهد. در Civil 3D ابزاری به نام Mapcheck وجود دارد که با استفاده از برچسب ها، یک چک و گزارش نهایی از کار را در اختیارمان قرار می دهد. در این آدرس می توانید روش کار با این ابزار جالب را بیاموزید.


54. همانطور که می دانید منحنی بروکنر خط پخش و یا خط توزیعی است که باصرفه­ ترین حمل خاک را ایجاب کند. در فایل پیوست، روش تولید و متعادل کردن منحنی بروکنر آموزش داده شده است. این فایل را می توانید از این آدرس دانلود کنید. ضمن این کار، روش محاسبه ی احجام به روش پروژه نیز آموزش داده می شود. همراه این فایل، ترسیم ساده ای است که از آن می توانید در متعادل کردن بروکنر استفاده نمایید.

← صفحه بعد