نمایش سه ‌بعدی داده‌های زمین‌شناسی

 

نمایش سه ‌بعدی داده‌های زمین‌شناسی

افزایش حجم قابل ملاحظه‌اى از اطلاعات مربوط به علوم زمین و پیشرفت در کامپیوترهاى گرافیکى موقعیتى را ایجاد کرده که نه تنها با استفاده از روش‌هاى اتوماتیک اطلاعات خام تجزیه و تحلیل مى‌شوند، بلکه این امکان را نیز فراهم آورده که داده‌هاى جغرافیائى به حالتى سه‌بعدى قابل نمایش باشند. بسیارى از دانشمندان که فعل و انفعالات موجود زمین را تحت نظر دارند. با استفاده از G.I.S سه بعدى در زمان کمترى به نیازهاى علمى خود دسترسى پیدا مى‌کنند. زیرا نقشه‌هاى دو بعدى توانائى جوابگوئى به نیازهاى روزافزون این محققان را ندارند.

 

پدیده ‌هاى طبیعى مربوط به زمین ماهیت سه بعدى دارند و در سیستم‌هاى تصویرى سنتى سعى مى‌شود آنها را با حالت دو بعدى تطبیق دهند. لزوماً نه تنها مدل واقعى از پدیده موردنظر ارائه نخواهد شد، بلکه تجزیه و تحلیل و نمایش اطلاعات نیز به‌طور کامل امکان‌پذیر نمى‌باشد براى نشان دادن حالتى خاص در یک موقعیت جغرافیائى ویژه (تمرکز مواد شیمیائى در اعماق مختلف خاک) واجب است هر دو مکان توسط روش نمایشى خاص نشان داده شوند. از این‌رو غیرممکن خواهد بود بتوانیم با استفاده از روش‌هاى نمایشى دو بعدى مدل دقیقى از واقعیت‌هاى موجود را ارائه و در تجزیه و تحلیل آن موفق شویم. شاید این تصور پیش آید که از طریق نقشه‌هاى دو بعدى (Overlap) توأم، نتایج مطلوب به‌دست آید ولى این حقیقت را باید قبول کرد که پدید‌ه‌هاى موجود در طبیعت به‌صورت سه ‌بعدى هستند و به‌کارگیرى افزار نمایشى دو بعدى براى خلق موقعیت‌هاى سه‌ بعدى در بسیارى از موارد ارزش کار علمى را کاهش مى‌دهد و به‌طور دقیق نمى‌توان با استفاده از مدل دو بعدی، در فضا روابط عمودى و افقى اجسام را نشان داد.

 

با ذکر مثالی، با توجه به ارقام قابل دسترس، داده‌هائى با ماهیت سه ‌بعدى را دنبال مى‌کنیم. توسعه و انتشار آلودگى در زمین را مى‌توان با حفر چاه‌هائى جهت جمع‌آورى اطلاعات ردیابى کرد.

 

نمونه‌ها از موقعیت‌هاى مختلف جمع‌آورى و براى آزمایش به آزمایشگاه ارسال مى‌شوند. در نتیجه موقعیت سطوحى که حداکثر آلودگى را دارند مشخص مى‌شوند. مقادیر آلودگى در تابلوى تصویرى با ذکر موقعیت‌هاى مکانى نشان داده مى‌شوند. براى داشتن یک سرى داده‌هاى سه ‌بعدى نیازمندیم پارامترهاى X.Y.Z را استخراج کنیم. از این طریق مى‌توان حجم (V) پدیده موردنظر (انتشار آلودگی) را معلوم کرد. کیفیت ویژه در این حالت حد تمرکز مقادیر مواد آلوده‌کننده است. در سایه محیط‌ها نظیر حد اشباع آب‌هاى زیرزمینى روابط متقابل ساختمانى لایه‌هاى زمین‌شناسى و تجسم اتمسفر به همراه سطوح زمین مى‌توان با استفاده از شیوه نمایشى سه ‌بعدى G.I.S به موفقیت‌هائى نائل آمد.

/ 0 نظر / 236 بازدید